آموزش مدلسازی و تحلیل پل Box فلزی با قوس افقی در نرم افزار Csi Bridge

در این قسمت جزوه آموزشیسعی شده به مدلسازی وتحلیل پلمدلسازی و تحلیل پلBoxبا قوس افقیباCsi Bridgeبه صورت مرحله به مرحله بهمراه تصویر که شاملمراحل و نحوه مدل سازی عرشه و اصلاح هندسی عرشه ، تعریف کردن خطوط عبور ،نحوه معرفی بارکامیون­ استاندارد،تعریف آموزش مدلسازی و تحلیل پل Box فلزی با قوس افقی در نرم افزار Csi Bridge|40064519|eya|طراحی پل Csi Bridge ,طراحی پل در Csi Bridge ,مدلسازی پل پل با قوس افقی ,مدلسازی پل با قوس افقی کوله نئوپرن ,پل باکس فلزی ,پلBox ,طراحی پل با قوس ,طراحی پل با قوس افقی,Moving Load ,ضریب کاهش همزمانی ,بارکامیون,بارکامیون 40 تن
این فایل درباره ی آموزش مدلسازی و تحلیل پل Box فلزی با قوس افقی در نرم افزار Csi Bridge می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این قسمت جزوه آموزشیسعی شده به مدلسازی وتحلیل پلمدلسازی و تحلیل پلBoxبا قوس افقیباCsi Bridgeبه صورت مرحله به مرحله بهمراه تصویر که شاملمراحل و نحوه مدل سازی عرشه و اصلاح هندسی عرشه ، تعریف کردن خطوط عبور ،نحوه معرفی بارکامیون­ استاندارد،تعریف بارMOVING LOAD،تعیین ضخامت دال عرشه، معرفی ضریب ضربهImpact factorو نحوه­اعمال ­آن ­دربارگذاری،معرفی نئوپرن وکوله ها ،پایه ­های میانی، ایستگاهها وهمچنین اعمال آنها در مدل ­پرداخته­ شود.